Arhiva

UDK: 624.043+624.012.45:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tablice za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka

Zorislav Sorić, Josip Galić, Tomislav Kišiček

Sažetak

Opisan je postupak proračuna parametara potrebnih za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka na savijanje. Objašnjava se potreba za izradom tablica za dimenzioniranje zbog toga što se u normama HRN EN 1992 pojavljuju betoni većeg razreda od C50/60 i zato što se u normama drugačije definiraju proračunske čvrstoće betona za sve razrede betona. Zato postojeće tablice nisu uporabive. U ovom su radu prikazane izrađene tablice za dimenzioniranje posebno za svaki razred betona.

Ključne riječi
dimenzioniranje, savijanje, armiranobetonski presjek, razred betona, HRN EN 1992, čvrstoća betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sorić, Z., Galić, J., Kišiček, T.: Tablice za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 11

ILI:

Sorić, Z., Galić, J., Kišiček, T. (2010). Tablice za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka, GRAĐEVINAR, 62 (11)
Autori:

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet