Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 11
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj urbanih oblika na varijacije urbanih toplinskih otoka u mediteranskom gradu

Imane Mebarki, Mustapha Maliki, Soofia Tahira Elias Ozkan, Sid El Mahi Lamine Kadi

Sažetak

Učinak urbanih toplinskih otoka (UTO) povećao se s urbanizacijom i klimatskim promjenama, što je dovelo do još veće izraženosti nepovoljnih učinaka toga problema, osobito u gradovima sa sušnom klimom. Cilj ove studije jest razumjeti utjecaj urbanih oblika na stvaranje urbanih toplinskih otoka istraživanjem sedam lokacija u sklopu studije slučaja u sjevernome Alžiru, odnosno u gradu Mostaganemu koji se nalazi na obali Mediterana. Za prikupljanje toplinskih podataka s odabranih lokacija (od S1 do S7) korištena je meteorološka postaja uz infracrveni termometar. Situacija S1 modelirana je i simulirana softverom ENVI-MET za procjenu učinka UTO-a na otvorenom prostoru omeđenom građevinama. Zatim su simulacijski podaci potvrđeni podacima prikupljenima u stvarnom vremenu na konkretnoj lokaciji. Nakon toga evidentirano je i modelirano ukupno sedam konfiguracija urbanih oblika na istome mjestu (S1) te je potom kreirana simulacija koja odražava njihove pojedinačne utjecaje. Rezultati simulacije uspoređeni su s obzirom na temperaturu zraka, brzinu vjetra i temperaturu površine tla te je utjecaj različitih urbanih oblika pridonio učinku UTO-a na tome omeđenom području. Uočeno je to da su poluzatvorene konfiguracije urbanih oblika koje su bile zaštićene od izravnoga Sunčeva zračenja zabilježile najniže temperature zraka i tla, dok je temperaturna razlika na lokaciji u najtoplijim satima dana bila veća za 2°C.

Ključne riječi
urbani toplinski otok, urbani oblici, numerička simulacija, terenska mjerenja, mediteranski grad

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mebarki, I., Maliki, M., Ozkan, S. T. E., Kadi, S. E. M. L.: Utjecaj urbanih oblika na varijacije urbanih toplinskih otoka u mediteranskom gradu, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 11, pp. 967-977, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3568.2022

ILI:

Mebarki, I., Maliki, M., Ozkan, S. T. E., Kadi, S. E. M. L. (2022). Utjecaj urbanih oblika na varijacije urbanih toplinskih otoka u mediteranskom gradu, GRAĐEVINAR, 74 (11), 967-977, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3568.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Imane Mebarki
Construction, Transport and Environmental Protection Laboratory (LCTPE), Faculty of Science and Technology, Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem, 27000, Algeria
Photo Maliki M WEB
Mustapha Maliki
University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem, Alžir
Faculty of Science and Technology

Soofia Tahira Elias Ozkan
Middle East Technical University, 06800 Ankara, Turkey

Sid El Mahi Lamine Kadi
Abdelhamid Ibn Badis University, Mostaganem, 27000, Algeria