Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Odnos koristi i troškova korištenja betona s udjelom zgure iz visoke peći kao cestovnoga kolnika

Tacettin Geçkil, Mehmet Mahmut Tanyıldızı, Ceren Beyza İnce

Sažetak

U ovome istraživanju ispitani su upotreba betona s udjelom zgure iz visoke peći (eng. blast furnace slag - BFS) u postotku od 15, 20, 25 i 30 % u odnosu na masu cementa, kao cestovnoga kolnika na tlima slabe nosivosti te odnos koristi i troškova u njegovoj upotrebi. Pripremljeni uzorci betona podvrgnuti su fizikalnim i mehaničkim ispitivanjima prateći njegovanje različitoga trajanja, čime je utvrđeno da se čvrstoća uzoraka kojima je dodan BFS povećala te da je bila najveća kod uzoraka s udjelom BFS-a od 20 %. Štoviše, prema metodi projektiranja AASHTO 1993, dokazano je da se debljina betonskoga kolnika kojemu je dodan BFS smanjila za 1,58 do 3,38 %, a da su se troškovi smanjili za 5,59 do 10,30 %.

Ključne riječi
cestovni kolnik, beton s udjelom zgure iz visoke peći, tlo vrlo slabe nosivosti, betonska ploča, metoda projektiranja AASHTO

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Geçkil, T., Tanyıldızı, M. M., İnce, C. B.: Odnos koristi i troškova korištenja betona s udjelom zgure iz visoke peći kao cestovnoga kolnika, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 1, pp. 23-37, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3570.2022

ILI:

Geçkil, T., Tanyıldızı, M. M., İnce, C. B. (2023). Odnos koristi i troškova korištenja betona s udjelom zgure iz visoke peći kao cestovnoga kolnika, GRAĐEVINAR, 75 (1), 23-37, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3570.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tacettin WEB
Tacettin Geçkil
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
3570 A2 WEB
Mehmet Mahmut Tanyıldızı
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Beyza WEB
Ceren Beyza İnce
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo