Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Potencijalna valorizacija otpadne čelične zgure kao alternativnog materijala za kolničke slojeve

Lahcen Es-Samlali, Yassine EL Haloui, Mustapha Amrani, Fahd Oudrhiri-Hassani, Abdelmounaim Tlidi, Abderrahmane Bekri

Sažetak

Cilj ovog rada istražiti izvedivost korištenja otpadne čelične zgure kao zamjenskog materijala za slojeve kolničke konstrukcije (nosive slojeve). Ovaj se otpad skladišti i odlaže na odlagalište na lokaciji za proizvodnju čelika u JORF LASFAR-u, u gradu El Jadida, Maroko. Prikupljeni su uzorci otpada koji su podvrgnuti standardnim ispitivanjima kako bi se utvrdila njihova fizikalna, kemijska, mineraloška i geotehnička svojstva. Nadalje, otpadna čelična zgura ne može se koristiti samostalno u slojevima kolničke konstrukcije zbog niskog udjela sitnog agregata. Prirodni materijal (otpad od drobljenja kamena) upotrijebljen je s otpadnom čeličnom zgurom kako bi se postigla zahtijevana granulometrijska krivulja. Napravljeno je ukupno pet različitih mješavina čelične zgure (SS) i prirodnog agregata (ST) u sljedećim omjerima (% SS: % ST): M1 (30:70), M2 (40:60), M3 (50:50), M4 (60:40), i M5 (70:30). Provedena su geotehnička i mehanička ispitivanja svake pojedinačne mješavine, uključujući i mješavine M4 i M5, kako bi se utvrdilo ispunjavaju li te mješavine uvjete da bi se koristile u gornjim nosivim slojevima. Mješavine oznaka od M2 do M5 također su imale svojstva koja su potrebna za materijal donjih nosivih slojeva. Na kraju je provedena analiza dimenzioniranja kolničke konstrukcije kako bi se dobila debljina slojeva koji sadrže formulirane mješavine, za koje je utvrđeno da su slične debljinama konvencionalnih materijala.

Ključne riječi
čelična zgura, valorizacija, tehnologija izgradnje cesta, nosivi sloj, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Es-Samlali, L., Haloui, Y. E., Amrani, M., Oudrhiri-Hassani, F., Tlidi, A., Bekri, A.: Potencijalna valorizacija otpadne čelične zgure kao alternativnog materijala za kolničke slojeve, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 2, pp. 163-176, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3571.2022

ILI:

Es-Samlali, L., Haloui, Y. E., Amrani, M., Oudrhiri-Hassani, F., Tlidi, A., Bekri, A. (2023). Potencijalna valorizacija otpadne čelične zgure kao alternativnog materijala za kolničke slojeve, GRAĐEVINAR, 75 (2), 163-176, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3571.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3571 1 Lahcen Es Samlali WEB
Lahcen Es-Samlali
Sveučilište Cadi Ayyad u Marakešu, Maroko
LMPEQ Labotary
3571 2 Yassine EL Haloui WEB
Yassine EL Haloui
Sveučilište Chouaib Doukkali u El Jadidi, Maroko
3571 3 Mustapha Amrani WEB
Mustapha Amrani
Sveučilište Cadi Ayyad, Maroko
Fakultet znanosti i tehnologije
3571 4 Fahd Oudrhiri Hassani WEB
Fahd Oudrhiri-Hassani
Sveučilište Cadi Ayyad u Marakešu, Maroko
LMPEQ Labotary
3571 5 Abdelmonaim Tlidi WEB
Abdelmounaim Tlidi
Sveučilište Abdelmalek Essadi, Maroko
3571 6 Abdderahman Bekri WEB
Abderrahmane Bekri
Laboratorij za industrijske analize, Maroko