Arhiva

UDK: 624.012.45.001.7:624.072.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Optimizacija mikroarmiranoga betona za opterećenje na savijanje

Marijan Skazlić, Damir Tkalčić, Dejan Šomoši

Sažetak

U radu se polazi od toga da najčešće upotrebljavani sastav mikroarmiranoga betona sadrži 30 kg/m3 čeličnih vlakana. U istraživanju koje je predmet ovoga članka odabran je optimalni sastav mikroarmiranoga betona s navedenom količinom čeličnih vlakana i ispitivano je ponašanje u očvrsnulom stanju pod djelovanjem opterećenja koje izaziva savijanje. Uz razmatranje utjecaja hibridnih čeličnih vlakana na svojstva mikroarmiranoga betona analiziran je i utjecaj orijentacije tih vlakana.

Ključne riječi
opterećenje na savijanje, orijentacija vlakana, mikroarmirani beton, optimizacija, čelična vlakna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Tkalčić, D., Šomoši, D.: Optimizacija mikroarmiranoga betona za opterećenje na savijanje, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 2

ILI:

Skazlić, M., Tkalčić, D., Šomoši, D. (2008). Optimizacija mikroarmiranoga betona za opterećenje na savijanje, GRAĐEVINAR, 60 (2)
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Damir Tkalčić
Institut IGH d.d.

Dejan Šomoši
Mapei Hrvatska