Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena oštećenja i analiza vjerojatnosti oštećenja i oštetljivosti armiranobetonske zgrade

Radomir Folić, Miloš Čokić, Boris Folić, Zoran Brujić

Sažetak

Osim sažetoga pregleda literature, rad sadrži komparativnu analizu armiranobetonskih (AB) zgrada pomoću analize indeksa oštećenja (DI) primjenom različitih metodologija. Seizmički odziv peterokatne okvirne AB zgrade, projektirane u skladu s konstrukcijskim normama Eurokod, analiziran je procjenom vjerojatnosti oštećenja i oštetljivosti. U analizi kojoj je cilj određivanje DI-ja i njegovih parametara primijenjena je metodologija Park–Ang. Provedene su nelinearna statička analiza (NSA) i nelinearna dinamička analiza (NDA) te su na temelju dobivenih rezultata oblikovane krivulje vjerojatnosti oštećenja i oštetljivosti koje su obrađene statističkom analizom. Rezultati su izračunani pomoću četiri različita modela DI-ja: model DIPA primjenom rezultata NSA i NDA (M1), modificirani model DIPA primjenom rezultata NSA i NDA (M2), model DIPA primjenom rezultata NSA (M3), te modificirani model DIPA primjenom rezultata NSA (M4).

Ključne riječi
okvirna AB zgrada, seizmička nelinearna analiza, procjena indeksa oštećenja, vjerojatnost oštećenja, oštetljivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Folić, R., Čokić, M., Folić, B., Brujić, Z.: Procjena oštećenja i analiza vjerojatnosti oštećenja i oštetljivosti armiranobetonske zgrade, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 6, pp. 591-606, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3623.2022

ILI:

Folić, R., Čokić, M., Folić, B., Brujić, Z. (2023). Procjena oštećenja i analiza vjerojatnosti oštećenja i oštetljivosti armiranobetonske zgrade, GRAĐEVINAR, 75 (6), 591-606, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3623.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Folić Radomir WEB2
Radomir Folić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo
Milos Cokic WEB
Miloš Čokić
Termoenergo Inženjering, Srbija
Boris Folic WEB
Boris Folić
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Strojarski fakultet
Inovacijski centar
Zoran Brujic WEB
Zoran Brujić
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Fakultet tehničkih znanosti