Arhiva

UDK: 625.84/85:625.731.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pregled suvremenih kolosiječnih konstrukcija na čvrstim podlogama

Stjepan Lakušić, Marko Vajdić

Sažetak

Istaknuto je da je razvoj kolosiječnih konstrukcija na betonskim i asfaltnim podlogama najviše potaknut zahtjevima za povećanjem brzina, opterećenja i kvalitetom geometrijskih odnosa u kolosijeku. Analiziraju se kolosiječne konstrukcije na čvrstim podlogama, koje se danas sve više primjenjuju na dijelovima kolosijeka u tunelima, na mostovima i na prugama za velike brzine. Uspoređene su s klasičnim kolosiječnim konstrukcijama s obzirom na tehničke, ekonomske i ekološke aspekte.

Ključne riječi
čvrste podloge, betonska podloga, asfaltna podloga, povećane brzine, prometno opterećenje, kolosiječna konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Vajdić, M.: Pregled suvremenih kolosiječnih konstrukcija na čvrstim podlogama, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Lakušić, S., Vajdić, M. (2011). Pregled suvremenih kolosiječnih konstrukcija na čvrstim podlogama, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Marko Vajdić
Institut IGH d.d.