Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Skupljanje morta s dodatkom pepela drvne biomase i recikliranih polimernih vlakana iz otpadnih guma

Martina Grubor, Ivana Carević, Marijana Serdar, Nina Štirmer

Sažetak

U ovom istraživanju istražen je mogući sinergijski učinak upotrebe pepela drvne biomase (PDB) i recikliranih polimernih vlaka iz otpadnih guma (RTPF) na dugotrajno autogeno skupljanje i skupljanje uslijed sušenja, te je određena struktura pora uzorka morta s dodatkom PDB-a i RTPF-a. Rezultati pokazuju da primjena PDB-a i RTPF-a u mortovima utječe na strukturu pora, a time i na rezultate autogenog skupljanja. Kada se koriste PDB i RTPF, autogeno se skupljanje smanjuje, što nije slučaj za skupljanje uslijed sušenja. Najveće smanjenje autogenog skupljanja postignuto je dodatkom PDB-a i RTPF-a: autogeno skupljanje smanjeno je za 62 % nakon 90 dana u usporedbi s referentnom mješavinom.

Ključne riječi
pepeo drvne biomase, reciklirana polimerna vlakna iz otpadnih guma, skupljanje uslijed sušenja, autogeno skupljanje, raspodjela veličine pora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grubor, M., Carević, I., Serdar, M., Štirmer, N.: Skupljanje morta s dodatkom pepela drvne biomase i recikliranih polimernih vlakana iz otpadnih guma, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 4, pp. 367-378, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3642.2022

ILI:

Grubor, M., Carević, I., Serdar, M., Štirmer, N. (2023). Skupljanje morta s dodatkom pepela drvne biomase i recikliranih polimernih vlakana iz otpadnih guma, GRAĐEVINAR, 75 (4), 367-378, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3642.2022

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Martina Grubor WEB
Martina Grubor
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Ivana Carevic WEB
Ivana Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
Nina Stirmer WEB
Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet