Arhiva

UDK: 625.731:691.54 P
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji

Ivana Barišić, Sanja Dimter, Tatjana Rukavina

Sažetak

U radu su prikazane metode određivanja Youngovog modula elastičnosti i Poissonovog omjera cementom stabiliziranih materijala kao osnovnih svojstava za karakterizaciju materijala. Pregledom dosadašnjih istraživanja prikazani su projektni kriteriji ovih slojeva kolničke konstrukcije. Razmatran je i umor materijala kao projektni kriterij te projektni kriteriji novih, recikliranih materijala čiji utjecaj na svojstva ovih slojeva kolničke konstrukcije nije potpuno istražen.

Ključne riječi
karakteriziranje materijala, projektni kriteriji, modul elastičnosti, Poissonov omjer, kolnička konstrukcija, cementna stabilizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barišić, I., Dimter, S., Rukavina, T.: Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 2

ILI:

Barišić, I., Dimter, S., Rukavina, T. (2011). Cementne stabilizacije - karakteriziranje materijala i projektni kriteriji, GRAĐEVINAR, 63 (2)
Autori:
BARISIC WEB
Ivana Barišić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice