Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerička analiza pronosa onečišćenja iz dimnjaka spalionice medicinskog otpada u urbanom okolišu

Damjan Bujak, Hanna Miličević, Tin Kulić, Goran Lončar

Sažetak

Provedene su numeričke analize širenja onečišćenja iz dimnjaka spalionice medicinskog otpada u urbaniziranom okruženju. Istraživanje je usmjereno na iznalaženje pozicije i visine dimnjaka čime se osigurava da poniranje oblaka onečišćenja prema tlu pri opstrujavanju zgrade s dimnjakom (tzv. downwashing) posljedično ne ugrožava zdravlje ljudi u neposrednoj blizini dimnjaka. Analiziran je slučaj prisutnosti objekta-zgrade idealizirane geometrije (uz varijaciju visine i duljine zgrade) ispred objekta tipske spalionice s dimnjakom (fiksnih dimenzija), te slučaj izvedbe dimnjaka na vrhu zgrade idealizirane geometrije (uz varijaciju pozicije i visine dimnjaka) bez zasebnog objekta spalionice. Praćene su koncentracije onečišćenja na dva metra iznad tla. Rezultati provedenog istraživanja pokazali su da u realnim uvjetima izgradnje (prisutnost zgrada uokolo objekta spalionice) i okoliša (brzina i smjer vjetra) dimnjak treba biti viši za 20 metra od obližnjeg objekta-zgrade ili izveden na sredini krovne konstrukcije u visini 20 metra, a ne uz tehnološku zgradu za postupanje s otpadom (spalionica) sa visinom 2,5 puta većom od same spalionice.

Ključne riječi
numerički model, dimnjak, medicinski otpad, pronos onečišćenja, urbani okoliš

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bujak, D., Miličević , H., Kulić, T., Lončar, G.: Numerička analiza pronosa onečišćenja iz dimnjaka spalionice medicinskog otpada u urbanom okolišu, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 2, pp. 95-105, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3750.2023

ILI:

Bujak, D., Miličević , H., Kulić, T., Lončar, G. (2024). Numerička analiza pronosa onečišćenja iz dimnjaka spalionice medicinskog otpada u urbanom okolišu, GRAĐEVINAR, 76 (2), 95-105, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3750.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Slika DB
Damjan Bujak
Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet
hmilicevic WEB
Hanna Miličević
Sveučilišta u Zagrebu
Građevinski fakultet
KULIC WEB
Tin Kulić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet