Arhiva

UDK: 624.072.32:624.04
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ponašanje i konstruiranje čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama

Mladen Bulić, Mehmed Čaušević

Sažetak

Prikazana je konstrukcija hibridnog čeličnog okvira koja se temelji na ukrućivanju okvira s ekscentrično priključenim dijagonalama. Opisano je ponašanje najvažnijeg segmenta grede okvira nazvanog seizmička spona, preko koje se gubi seizmička energija. Prikazani su rezultati ispitivanja na okvirima u cijelosti te na seizmičkim sponama kao izdvojenim dijelovima. Na kraju je prikazana primjena ovoga koncepta i preporučena njegova uporaba u projektiranju na temelju Eurokoda 8-1.

Ključne riječi
čelični okvir, Eurokod 8, duktilnost, ukrućivanje okvira ekscentrične dijagonale, seizmička spona, seizmička energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bulić, M., Čaušević, M.: Ponašanje i konstruiranje čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 9

ILI:

Bulić, M., Čaušević, M. (2005). Ponašanje i konstruiranje čeličnih okvira s ekscentričnim dijagonalama, GRAĐEVINAR, 57 (9)
Autori:
Bulic Mladen
Mladen Bulić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet