Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Optimizacija i projektiranje novog energetski učinkovitog betonskog samoizolirajućeg bloka

Bashir Osman, Zhongfan Chen, Adrianna Carroll, Abdelrahman Abuserriya

Sažetak

Ovaj rad prikazuje zahtjeve koje moraju zadovoljiti izolacijski blokovi koji se koriste za uštedu energije u izuzetno hladnim regijama. Kroz istraživanje su toplinska i mehanička svojstva te gustoća materijala sveobuhvatno optimizirani kako bi se dobio optimalni tip bloka. Prikazani su zahtijevani parametri i predložene daljnje sugestije za poboljšanja. Rad najprije proučava proces pripreme i svojstva materijala novog energetski učinkovitog betonskog samoizolirajućeg bloka. Također, projektira se i zatim provode ispitivanja vezana uz toplinsko ponašanje te tlačna ispitivanja zida. Konačno, ponašanje opeke pod tlačnim opterećenjem i posmična otpornost zida eksperimentalno su proučeni i optimizirani uporabom računalnog programa ANSYS.

Ključne riječi
ušteda energije, samoizolirajući betonski blok, toplinska i mehanička svojstva, optimizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Osman, B., Chen, Z., Carroll, A., Abuserriya , A.: Optimizacija i projektiranje novog energetski učinkovitog betonskog samoizolirajućeg bloka, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 2, pp. 119-137, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3821.2023

ILI:

Osman, B., Chen, Z., Carroll, A., Abuserriya , A. (2024). Optimizacija i projektiranje novog energetski učinkovitog betonskog samoizolirajućeg bloka, GRAĐEVINAR, 76 (2), 119-137, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3821.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 BASHIR WEB
Bashir Osman
Sveučilište Sinnar, Sinnar, Sudan
Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo
2 CHEN WEB
Zhongfan Chen
Jugoistočno Sveučilište, Kina
Ključni laboratorij armiranih i prednapregnutih konstrukcija Ministarstva obrazovanja
3 CARROLL WEB
Adrianna Carroll
Integrirane građevinske usluge d.o.o.
Nassau, Bahami
4 ABUSERRIYA WEB
Abdelrahman Abuserriya
Sveučilište Sinnar, Sinnar, Sudan
Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo