Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 12
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numeričko ispitivanje učinka uvjeta oslanjanja na posmično ponašanje grede u armiranobetonskim gredama realnih veličina

Alptuğ Ünal, Mehmet Kamanlı, Abdulkadir Solak, Salih Cengiz

Sažetak

U istraživanjima o gredama u literaturi, gredni su elementi projektirani i ispitani kao jednostavno oslonjeni. Stoga je u ovom radu ponašanje armiranobetonskih (AB) greda u uvjetima upetog oslanjanja numerički ispitano pomoću računalnog programa ANSYS. Varijable primijenjene u istraživanju su omjer posmičnog raspona i statičke visine (a/d) te razmak spona analiziranih uzoraka. U ovom je radu analizirano 16 AB greda u mjerilu 1/1 tijekom ispitivanja savijanjem u četiri točke. Omjeri a/d uzeti su kao 1,0, 2,0 i 3,0 u odabranim elementima ispitivanja. Osim toga, kao druga varijabla, količina poprečne armature dimenzionirana je i analizirana kao f8/75, f8/150 i f8/300 mm razmaka i bez spona. Na temelju numeričkih rezultata prikazani su grafovi odnosa opterećenja i pomaka te krutosti. Numerički rezultati interpretirani su i uspoređeni na temelju grafova prikazanih za svaku analizu, raspodjelu naprezanja i pojavu oštećenja u istraživanju. Rezultati su pokazali da su omjer a/d i broj spona snažno utjecali na ponašanje upeto oslonjenih greda. Rezultati analize greda dobiveni pomoću računalnog programa ANSYS bili su u skladu s eksperimentalnim rezultatima.

Ključne riječi
upeto oslanjanje, omjer a/d, armiranobetonska greda, eksperimentalno ispitivanje, količina spona, posmično ponašanje grede

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ünal, A., Kamanlı, M., Solak, A. ., Cengiz, S.: Numeričko ispitivanje učinka uvjeta oslanjanja na posmično ponašanje grede u armiranobetonskim gredama realnih veličina, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 12, pp. 1193-1201, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3823.2023

ILI:

Ünal, A., Kamanlı, M., Solak, A. ., Cengiz, S. (2023). Numeričko ispitivanje učinka uvjeta oslanjanja na posmično ponašanje grede u armiranobetonskim gredama realnih veličina, GRAĐEVINAR, 75 (12), 1193-1201, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3823.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Alptu UeNAL WEB
Alptuğ Ünal
Tehničko sveučilište Konya, Turska
Tehnički i prirodoslovni fakultet
Odjel za građevinarstvo
Mehmet KAMANLI WEB
Mehmet Kamanlı
Tehničko sveučilište Konya, Turska
Tehnički i prirodoslovni fakultet
Odjel za građevinarstvo
Abdulkadir SOLAK WEB
Abdulkadir Solak
Tehničko sveučilište Konya, Turska
Tehnički i prirodoslovni fakultet
Odjel za građevinarstvo
Salih Cengiz WEB
Salih Cengiz
Tehničko sveučilište Konya, Turska
Strukovna škola tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo