Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dimenzioniranje armiranobetonskih pravokutnih presjeka prema drugoj generaciji Eurokoda

Željko Smolčić, Davor Grandić, Paulo Šćulac

Sažetak

U radu je opisan postupak dimenzioniranja armiranobetonskih pravokutnih presjeka prema normi FprEN 1992-1-1 (druga generacija Eurokoda 2). Dimenzioniranje je provedeno na dva načina: tablicama za dimenzioniranje armiranobetonskih pravokutnih presjeka i direktnim analitičkim postupkom. Korišten je proračunski dijagram naprezanje-deformacija betona u obliku parabole i pravca, dok je za čelik za armiranje korišten bilinearni proračunski dijagram naprezanje-deformacija s horizontalnom gornjom granom bez ograničenja deformacije. Zbog toga je kod dimenzioniranja armiranobetonskog presjeka potrebno ograničiti deformaciju u tlačnoj zoni betona. Tablice za dimenzioniranje armiranobetonskih pravokutnih presjeka dobivene su novim postupkom kod kojeg se varira mehanički koeficijent armiranja vlačnom armaturom. Za usporedbu primijenjen je direktni analitički postupak kojim se mogu dimenzionirati armiranobetonski pravokutni presjeci bez upotrebe tablica. Izračunane su limitirajuće vrijednosti koeficijenta visine tlačnog područja za čisto savijanje prema normi FprEN 1992-1-1.

Ključne riječi
armiranobetonski presjek, druga generacija Eurokoda 2, savijanje, dimenzioniranje, tablice, dijagrami

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Smolčić, Ž., Grandić, D., Šćulac, P.: Dimenzioniranje armiranobetonskih pravokutnih presjeka prema drugoj generaciji Eurokoda, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 12, pp. 1203-1216, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3855.2023

ILI:

Smolčić, Ž., Grandić, D., Šćulac, P. (2023). Dimenzioniranje armiranobetonskih pravokutnih presjeka prema drugoj generaciji Eurokoda, GRAĐEVINAR, 75 (12), 1203-1216, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3855.2023

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Smolcic WEB
Željko Smolčić
Sveučilišta u Rijeci
Građevinski fakultet
Davor Grandic WEB
Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Paulo Sculac
Paulo Šćulac
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet