Arhiva

UDK: 69.008.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje prvenstva pri upravljanju rizicima građevinskih projekata

Anita Cerić, Tamara Marić

Sažetak

Polazi se od tvrdnje da se kvalitativni pristup određivanju popisa prvenstva u upravljanju rizicima primjenjuje kada nije na raspolaganju odgovarajuća baza podataka ili nema dovoljno pokazatelja za izračunavanje. Prikazane su najčešće rabljene tehnike za kvalitativnu analizu rizika. Usporedbom triju tehnika pokazano je da je Analitički hijerarhijski pristup (AHP) najpotpunija i najprilagodljivija tehnika za kvalitativni pristup upravljanju rizicima u građevinskim projektima.

Ključne riječi
rizik, upravljanje rizikom, određivanje prvenstva, kvalitativni pristup, Analitički hijerarhijski pristup, građevinski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cerić, A., Marić, T.: Određivanje prvenstva pri upravljanju rizicima građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 3

ILI:

Cerić, A., Marić, T. (2011). Određivanje prvenstva pri upravljanju rizicima građevinskih projekata, GRAĐEVINAR, 63 (3)
Autori:
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Tamara Marić
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama