Arhiva

UDK: 624.137.001.4:672.6
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kontrola kvalitete štapnih sidara

Željko Arbanas, Meho Saša Kovačević, Vlasta Szavits-Nossan

Sažetak

U radu se opisuju laboratorijski pokusi čupanja štapnih sidara sa 48 raznih injekcijskih smjesa, uz mjerenje akustične emisije. Pokazuje se da se novim mjerenjem i predloženim analitičkim postupkom može odrediti sila koja je blizu sile sloma, tako da štapno sidro i dalje ostaje upotrebljivo za ojačanje stijenske mase. Mjerenje akustične emisije može se preporučiti za in situ kontrolu kvalitete štapnih sidara, uz novi doprinos kvaliteti aktivnoga geotehničkog projektiranja.

Ključne riječi
čupanje sidara, akustična emisija, laboratorijski pokus, kontrola kvalitete, štapno sidro, injektiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Arbanas, Ž., Kovačević, M. S., Szavits-Nossan, V.: Kontrola kvalitete štapnih sidara, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 11

ILI:

Arbanas, Ž., Kovačević, M. S., Szavits-Nossan, V. (2005). Kontrola kvalitete štapnih sidara, GRAĐEVINAR, 57 (11)
Autori:

Željko Arbanas
Institut IGH d.d.,
Poslovni centar Rijeka
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Vlasta Szavits Nossan WEB
Vlasta Szavits-Nossan
(Profesorica u mirovini)
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet