Arhiva

UDK: 624.022.3.004.68:627.24
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Perforirani vertikalni zid kao obalna konstrukcija

Dalibor Carević, Marko Pršić, Ivana Carević

Sažetak

Polazi se od toga da je perforirani vertikalni zid obalna građevina kojom se utječe na veličinu reflektiranih valova, a time i na veličinu valova ispred obale, na prelijevanje preko konstrukcije, opterećenje konstrukcije i eroziju nožice temeljnog nasipa. Prikazane su neke postojeće građevine i laboratorijska istraživanja provedena na perforiranim konstrukcijama radi analize refleksijskih svojstava takvih konstrukcija odnosno njihovih oblikovnih i geometrijskih karakteristika.

Ključne riječi
vertikalni zid, postojeće građevine, laboratorijska istraživanja, refleksijska svojstva, geometrijske karakteristike, perforirana konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Carević, D., Pršić, M., Carević, I.: Perforirani vertikalni zid kao obalna konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 6

ILI:

Carević, D., Pršić, M., Carević, I. (2011). Perforirani vertikalni zid kao obalna konstrukcija, GRAĐEVINAR, 63 (6)
Autori:
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Marko Pršić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ivana Carevic WEB
Ivana Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet