Arhiva

UDK: 624.072.33:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Seizmički proračun armiranobetonskog okvira prema EN 1998-1

Ivan Kraus, Dragan Morić, Damir Džakić

Sažetak

Prikazan je proračun armiranobetonskog okvira izloženog djelovanju potresa kako bi se pokazalo da ne vrijedi uvriježena pretpostavka o seizmičkom proračunu koji daje velike unutarnje sile, a time i velike količine čelika za armiranje i/ili velike dimenzije pojedinih konstrukcijskih elemenata. Odabrani okvir konstrukcije proračunan je s plastičnim zglobovima na krajevima greda i bez njih. Dobiveni su odzivi na djelovanje potresa, a izrađena je i usporedba utroška čelika za armiranje.

Ključne riječi
seizmički proračun, EN 1998-1, unutarnje sile, čelik za armiranje, plastični zglobovi, armiranobetonski okvir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kraus, I., Morić, D., Džakić, D.: Seizmički proračun armiranobetonskog okvira prema EN 1998-1, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 4

ILI:

Kraus, I., Morić, D., Džakić, D. (2011). Seizmički proračun armiranobetonskog okvira prema EN 1998-1, GRAĐEVINAR, 63 (4)
Autori:
KRAUS WEB
Ivan Kraus
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Dragan Morić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Damir Dzakic WEB
Damir Džakić
BROD KONZALTING d.o.o., Zagreb