Arhiva

UDK: 624.071.3:627.47+536.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Djelovanje topline na zid bujice

Danila Lozzi-Kožar, Ivica Kožar, Danko Holjević

Sažetak

Razmatra se djelovanje toplinskog opterećenja na zid bujičnog vodotoka u Mošćeničkoj Dragi. Modeliran je dio zida na kojem su se pojavile pukotine te je proračunan kao model dvodimenzionalnog štapa u ravnini. Temperaturno opterećenje izaziva naprezanja veća od dopuštenih za zadanu marku betona pa su se pojavile pukotine. Rezultati mjerenja pukotina uspoređeni su s izračunatim pomacima. Veličine pomaka upućuju na dilatacije koje nisu izvedene, a potrebne su da zid ne bi pucao.

Ključne riječi
temperatura, toplinsko opterećenje konstrukcije, analiza naprezanja od topline, pukotine, betonski zid

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lozzi-Kožar, D., Kožar, I., Holjević, D.: Djelovanje topline na zid bujice, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 11

ILI:

Lozzi-Kožar, D., Kožar, I., Holjević, D. (2005). Djelovanje topline na zid bujice, GRAĐEVINAR, 57 (11)
Autori:

Danila Lozzi-Kožar
Hrvatske vode VGO Rijeka
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Danko Holjević
Hrvatske vode VGO Rijeka