Arhiva

UDK: 627.235:624.012.2"312"
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metodologija ocjene stanja kamene zaštite lukobrana

Marko Pršić, Eva Ocvirk, Duška Kunštek

Sažetak

Opisuje se ispitivanje provedeno u svrhu određivanja stanja kamene zaštite (školjere) lukobrana Kaše koji je kroz povijest štitio od morskih valova luku Dubrovnik. Lukobran je oštećen i treba ga sanirati. Osim određivanja stanja školjere ispitivanje je provedeno i radi utvrđivanja valne klime ispred lukobrana. Na temelju dugoročne valne klime definirano je stanje lukobrana u odnosu na projektno. Zaključeno je da školjeru treba zamijeniti ili dodati krupniju na cijelom pokosu.

Ključne riječi
luka Dubrovnik, kamena zaštita (školjera), ispitivanje, valna klima, lukobran Kaše

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pršić, M., Ocvirk, E., Kunštek, D.: Metodologija ocjene stanja kamene zaštite lukobrana, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 7

ILI:

Pršić, M., Ocvirk, E., Kunštek, D. (2011). Metodologija ocjene stanja kamene zaštite lukobrana, GRAĐEVINAR, 63 (7)
Autori:

Marko Pršić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Ocvirk WEB
Eva Ocvirk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Kunstek WEB
Duška Kunštek
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku