Arhiva

UDK: 628.29..001.42:628.39
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kontrola negativnih utjecaja preljevnih voda kanalizacije

Jure Margeta

Sažetak

U radu se opisuje mješovita kanalizacija čije su značajke rasteretne građevine kojima se za vrijeme kiša nepročišćene otpadne vode zajedno s oborinskim vodama prelijevaju u prijamnike. Cilj građenja rasteretnih građevina je prije svega ekonomski. Preljevne vode onečišćuju okoliš, što treba kontrolirati. Kontrola je složena, skupa i dugotrajna. Preduvjet za uspješno rješavanje problema je donošenje nacionalne strategije i dugoročnih planova za upravljanje rasteretnim građevinama.

Ključne riječi
preljevna voda, rasteretna građevina, otpadne vode, oborinske vode, nacionalna strategija, mješovita kanalizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Margeta, J.: Kontrola negativnih utjecaja preljevnih voda kanalizacije, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 7

ILI:

Margeta, J. (2011). Kontrola negativnih utjecaja preljevnih voda kanalizacije, GRAĐEVINAR, 63 (7)
Autori:
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije