Arhiva

UDK: 624.21.012.45:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Seizmički prigušivači u građevinskim konstrukcijama

Angela Nižić, Darko Meštrović

Sažetak

U radu se uvodno opisuje osnovna načela i problematika projektiranja seizmički otpornih konstrukcija. Prikazani su sljedeći seizmički prigušivači: histerezni, viskozni, samocentrirajući i prigušivač s dodanom masom. Dan je primjer proračuna na potres vijadukta Zečeve drage, proveden prema spektralnoj analizi i uz upotrebu vremenskog zapisa. U zaključku se ističe da seizmički prigušivači znatno smanjuju sile u konstrukciji koja može ostati u elastičnom području i nakon potresa.

Ključne riječi
proračun, spektralna analiza, vremenski zapis, građevinska konstrukcija, seizmički prigušivač, potres

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nižić, A., Meštrović, D.: Seizmički prigušivači u građevinskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 7

ILI:

Nižić, A., Meštrović, D. (2011). Seizmički prigušivači u građevinskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 63 (7)
Autori:

Angela Nižić
Lehrstuhl für Massivbau, Technische Universität Mü

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet