Arhiva

UDK: 624.012.4.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje parametara mehanike loma betona

Joško Krolo

Sažetak

Opisan je postupak određivanja parametara mehanike loma betona primjenom modela učinka veličine uzoraka (Size Effect Model). Obrađeni su rezultati ispitivanja do sloma triju veličina geometrijski sličnih uzoraka od betona MB30, MB60 i MB80. Potvrđen je Bažantov zakon učinka veličine (Size Effect Law) i određeni parametri mehanike loma (Gf – energija loma i cf – efektivna duljina pukotine). Istaknuta je vrlo velika osjetljivost dobivenih parametara na rezultate ispitivanja.

Ključne riječi
mehanika loma, parametri loma, duljina pukotine, učinak veličine uzorka, Bažantov zakon, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, J.: Određivanje parametara mehanike loma betona, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 12

ILI:

Krolo, J. (2005). Određivanje parametara mehanike loma betona, GRAĐEVINAR, 57 (12)
Autori:
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet