Arhiva

UDK: 624.21(282.243.743)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zagrebački savski mostovi

Neven Crnobrnja

Sažetak

Opisuju se mostovi preko Save u Zagrebu. Obuhvaćeni su postojeći mostovi, mostovi u gradnji i mostovi koji se planiraju graditi prema Generalnom urbanističkom planu Zagreba. Dani su osnovni podaci o svakom mostu: dispozicija, godina izgradnje i projektant, uz to su i kratki opisi te odgovarajuće slike. Autor ističe da će devet planiranih mostova sa deset već izgrađenih i dva mosta u gradnji uspješno riješiti prometno u urbano povezivanje starih i novih dijelova grada Zagreba.

Ključne riječi
projektant, rijeka Sava, most, savski mostovi, cestovni most, pješački most, Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Crnobrnja, N.: Zagrebački savski mostovi, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 12

ILI:

Crnobrnja, N. (2005). Zagrebački savski mostovi, GRAĐEVINAR, 57 (12)
Autori:

Neven Crnobrnja
Hidroelektra – projekt d.o.o.