Arhiva

UDK: 624.072.33:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun ekscentrično opterećenoga pravokutnoga armiranobetonskog presjeka prema EN 1992-1-1

Tomislav Kišiček, Zorislav Sorić, Josip Galić

Sažetak

U radu je opisan postupak proračuna parametara potrebnih za izradu dijagrama međudjelovanja za proračun ekscentrično naprezanih armiranobetonskih pravokutnih poprečnih presjeka. Izrađeni su dijagrami međudjelovanja za proračun. Potreba za izradom ovih dijagrama postoji zbog betona razreda većeg od C50/60 u normi EN 1992 kojeg u prednormama ENV 1992 nije bilo te zbog drugačijeg definiranja proračunske čvrstoće svih razreda betona. Zbog toga postojeći dijagrami nisu uporabivi.

Ključne riječi
norma EN 1992, ekscentrično opterećenje, proračun, dijagram međudjelovanja, pravokutni armiranobetonski presjek

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Sorić, Z., Galić, J.: Proračun ekscentrično opterećenoga pravokutnoga armiranobetonskog presjeka prema EN 1992-1-1, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 10

ILI:

Kišiček, T., Sorić, Z., Galić, J. (2011). Proračun ekscentrično opterećenoga pravokutnoga armiranobetonskog presjeka prema EN 1992-1-1, GRAĐEVINAR, 63 (10)
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet