Arhiva

UDK: 624.131.52.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje deformabilnosti stijenske mase tlačnim jastucima

Ivan Vrkljan, Boris Kavur

Sažetak

U Iranu su na više mjesta obavljena velika ispitivanja deformabilnosti stijenske mase in situ za potrebe temeljenja nekoliko građevina. U radu su prikazani rezultati i način izvođenja pokusa velikim tlačnim jastucima i dan je kritički osvrt na metode interpretacije rezultata mjerenja. Opisana je potreba injektiranja kontakta jastuka i stijenske mase. Uspostavljen je odnos izmjerenih deformacijskih modula i modula određenih empirijskim postupcima za vapnenačku stijensku masu.

Ključne riječi
deformabilnost, tlačni jastuk, ispitivanje in situ, injektiranje, deformacijski modul, stijenska masa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vrkljan, I., Kavur, B.: Ispitivanje deformabilnosti stijenske mase tlačnim jastucima, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 1

ILI:

Vrkljan, I., Kavur, B. (2006). Ispitivanje deformabilnosti stijenske mase tlačnim jastucima, GRAĐEVINAR, 58 (1)
Autori:

Ivan Vrkljan
Institut IGH d.d.

Boris Kavur
Institut IGH d.d.