Arhiva

UDK: 624.4.001.1+624.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt mosta preko Jablaničkog jezera na lokaciji Čelebići-Lisičići

Zlatko Hadžihasanović, Namik Kamenica, Milenko Pržulj

Sažetak

Prikazana su varijantna rješenja mosta preko Jablaničkog jezera na lokaciji Čelebići-Lisičići. Naznačeni su osnovni parametri za projektiranje na temelju kojih su napravljene varijante idejnih projekta za dvije vrste mostovskih konstrukcija: gredne i ovješene. Detaljnije su opisana rješenja gredne varijante sa spregnutom konstrukcijom s više raspona i varijante ovješenog mosta sa dva pilona i spregnutom rasponskom konstrukcijom. Obrazložena je odluka o prihvaćanju gredne varijante.

Ključne riječi
most, ovješeni most, spregnuta konstrukcija, Jablaničko jezero, gredni most, prednapeta konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hadžihasanović, Z., Kamenica, N., Pržulj, M.: Projekt mosta preko Jablaničkog jezera na lokaciji Čelebići-Lisičići, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 2

ILI:

Hadžihasanović, Z., Kamenica, N., Pržulj, M. (2006). Projekt mosta preko Jablaničkog jezera na lokaciji Čelebići-Lisičići, GRAĐEVINAR, 58 (2)
Autori:

Zlatko Hadžihasanović
DIVEL d.o.o., društvo za projektovanje cesta i mos

Namik Kamenica
DIVEL d.o.o., društvo za projektovanje cesta i mos

Milenko Pržulj
Družba za državne ceste, Ljubljana