Arhiva

UDK: 627.76:551.462
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj plitkoga podmorskog grebena na miješanje u priobalnim kanalima

Nenad Ravlić

Sažetak

Prostornim matematičkim modelom analizira se turbulentno miješanje u jadranskim priobalnim kanalima srednjih dubina, uz nepravilnost morskog dna poprečno na prevladavajući smjer morske struje. Proučava se hidrodinamički utjecaj prepreke na procese lokalnog homogeniziranja stratificiranog mora u području u kojem se planira dispozicija otpadnih voda. Rezultati su uspoređeni s poznatim funkcijskim odnosima koji opisuju turbulentno miješanje u slojevima stratificiranog fluida.

Ključne riječi
turbulentno miješanje, plitki podmorski greben, prostorni matematički model, stratificirano tečenje, priobalni kanal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ravlić, N.: Utjecaj plitkoga podmorskog grebena na miješanje u priobalnim kanalima, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 3

ILI:

Ravlić, N. (2006). Utjecaj plitkoga podmorskog grebena na miješanje u priobalnim kanalima, GRAĐEVINAR, 58 (3)
Autori:

Nenad Ravlić
Institut IGH d.d.