Arhiva

UDK: 624.072.2.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prilog proračunu sastavljenih nosača opterećenih na savijanje

Diana Šimić

Sažetak

Opisuje se ponašanje nosača sastavljenog od dviju međusobno spojenih greda jednakog poprečnog presjeka i duljine koje su prethodno deformirane. Grede se spajaju u sastavljeni nosač visine jednake zbroju visina obadviju greda. Sastavljeni nosač izložen prethodnom savijanju ima ugrađene početne deformacije i naprezanja djelomično suprotne deformacijama i naprezanjima izazvanim opterećenjem u uporabi. Pokazano je da se tim putem može povećati nosivost za 50% i eliminirati progib.

Ključne riječi
nosivost, prethodno savijanje, proračun, naprezanje, progib, opterećenje, sastavljeni nosač

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimić, D.: Prilog proračunu sastavljenih nosača opterećenih na savijanje, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 3

ILI:

Šimić, D. (2006). Prilog proračunu sastavljenih nosača opterećenih na savijanje, GRAĐEVINAR, 58 (3)
Autori:

Diana Šimić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet