Arhiva

UDK: 666.972:624.046
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Struktura i svojstva betona povećane tlačne čvrstoće

Marijan Skazlić, Dubravka Bjegović

Sažetak

S obzirom na tlačne čvrstoće prikazana je podjela betona na obične, betone visokih i ultravisokih čvrstoća. Dana su pravila za projektiranje sastava i odabir sastavnih komponenti ovih betona. Prikazana su komparativna istraživanja svojstava i strukture betona normalnih čvrstoća, betona visokih čvrstoća i betona ultravisokih čvrstoća. Dobiveni rezultati su statistički analizirani koristeći jednoparametarski model analize varijance i analizu varijance hijerarhijskih modela.

Ključne riječi
beton visokih čvrstoća, beton ultravisokih čvrstoća, projektiranje sastava, razred tlačne čvrstoće, trajnost, svojstva betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Bjegović, D.: Struktura i svojstva betona povećane tlačne čvrstoće, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 4

ILI:

Skazlić, M., Bjegović, D. (2006). Struktura i svojstva betona povećane tlačne čvrstoće, GRAĐEVINAR, 58 (4)
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet