Arhiva

UDK: 624.074.4:666.972
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun betonskih ljusaka s uključenjem reoloških svojstava betona

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Prikazan je model i razvijeni software za proračun betonskih ploča i ljusaka opterećenih dugotrajnim statičkim opterećenjem. Simulirana je materijalna i geometrijska nelinearnost. Modelirano je puzanje, skupljanje i starenje betona, tečenje betona u tlaku, otvaranje i zatvaranje pukotina u vlaku te vlačna i posmična krutost puknutog betona. Modelirano je i nelinearno ponašanje armature. Primjer ilustrira točnost i neke mogućnosti primjene modela i proračunskog programa VALJ.

Ključne riječi
reološka svojstva betona, statičko opterećenje, model, materijalna i geometrijska nelinearnost, betonska ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Proračun betonskih ljusaka s uključenjem reoloških svojstava betona, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 1

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2003). Proračun betonskih ljusaka s uključenjem reoloških svojstava betona, GRAĐEVINAR, 55 (1)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije