Arhiva

UDK: 624.159.4.001.3:552.54
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Granična nosivost plitkih temelja na stijenskoj masi

Predrag Miščević, Danijela Števanić

Sažetak

Opisane su neke najčešće upotrebljavane metode određivanja granične nosivosti plitkog temelja na stijenskoj masi. Navedene metode primijenjene su na primjeru fliša kao tanko slojevite stijenske mase koju gradi stijena čija je jednoosna tlačna čvrstoća znatno manja od betona kao materijala od kojeg se uobičajeno grade temelji. Prikazani su utjecajni elementi sa kojima treba definirati faktor sigurnosti kojim će se odrediti dopušteno opterećenje plitkih temelja na stijenskoj masi.

Ključne riječi
plitki temelj, granična nosivost, fliš, utjecajni elementi, dopušteno opterećenje, stijenska masa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miščević, P., Števanić, D.: Granična nosivost plitkih temelja na stijenskoj masi, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 5

ILI:

Miščević, P., Števanić, D. (2006). Granična nosivost plitkih temelja na stijenskoj masi, GRAĐEVINAR, 58 (5)
Autori:
Miscevic Predrag2
Predrag Miščević
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Danijela Števanić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije