Arhiva

UDK: 699.84+624.09
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Protupotresna izolacija zgrada s pomoću elastomernih ležajeva

Želimir Šimunić, Davor Grandić

Sažetak

Prikazane su teorijske podloge za seizmički proračun protupotresno izoliranih zgrada. Protupotresna izolacija s pomoću elastomernih ležajeva prikazana je na trokatnoj zgradi. Tako se mogu bitno smanjiti seizmičke sile u konstrukcijskim i nekonstrukcijskim elementima. Opisan je proračun konstrukcija otpornih na djelovanje potresa u Hrvatskoj i uporaba elastomernih ležajeva u protupotresnoj izolaciji građevina. U radu je prikazana približna metoda proračuna učinka protupotresne izolacije.

Ključne riječi
protupotresna izolacija, elastomerni ležajevi, seizmičke sile, djelovanje potresa, proračun, zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimunić, Ž., Grandić, D.: Protupotresna izolacija zgrada s pomoću elastomernih ležajeva, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 2

ILI:

Šimunić, Ž., Grandić, D. (2003). Protupotresna izolacija zgrada s pomoću elastomernih ležajeva, GRAĐEVINAR, 55 (2)
Autori:

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Davor Grandic WEB
Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet