Arhiva

UDK: 627.824:624.046.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Neki numerički postupci rješavanja istjecanja iz akumulacije

Ivica Kožar, Danila Lozzi-Kožar

Sažetak

Opisuje se određivanje visine vode u akumulaciji poznatog obujma, u koju ulazi poznata količina vode, a izlaz vode je moguć preko preljeva ili na neki drugi način. Za razliku od metoda koje se baziraju na integralnoj formulaciji ravnoteže masa autori razvijaju diferencijalnu formulaciju problema. Pri tome se uvodi novi parametar „derivacija funkcije kapaciteta akumulacije“. Usporedba dvaju pristupa pokazuje da je diferencijalna formulacija jednostavnija i točnija u primjeni.

Ključne riječi
istjecanje iz akumulacije, numerički postupci, ravnoteža masa, diferencijalna jednadžba, hidrotehnička akumulacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kožar, I., Lozzi-Kožar, D.: Neki numerički postupci rješavanja istjecanja iz akumulacije, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 5

ILI:

Kožar, I., Lozzi-Kožar, D. (2006). Neki numerički postupci rješavanja istjecanja iz akumulacije, GRAĐEVINAR, 58 (5)
Autori:
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Danila Lozzi-Kožar
Hrvatske vode VGO Rijeka