Arhiva

UDK: 624.072.2:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dijagram moment savijanja – zakrivljenost za armiranobetonske grede

Tomislav Kišiček, Zorislav Sorić

Sažetak

U radu su opisani postupci proračunavanja dijagrama moment savijanja – zakrivljenost za armiranobetonske grede pravokutnog i T-presjeka gdje su razlike u polju i na ležaju. Prikazan je postupak određivanja dijagrama s pomoću tri karakteristične točke, postupnog povećanja momenta savijanja i postupnog povećanja zakrivljenosti. Navedene su razlike ova tri pristupa. U zaključku je istaknuto da je za praktičnu uporabu dovoljno točan dijagram određen preko tri karakteristične točke.

Ključne riječi
dijagram moment savijanja – zakrivljenosti, prirast sile, prirast pomaka, progib, armiranobetonska greda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Sorić, Z.: Dijagram moment savijanja – zakrivljenost za armiranobetonske grede, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 4

ILI:

Kišiček, T., Sorić, Z. (2003). Dijagram moment savijanja – zakrivljenost za armiranobetonske grede, GRAĐEVINAR, 55 (4)
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet