Arhiva

UDK: 625.11.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Razvojne odrednice paneuropskog željezničkog koridora X

Dean Lalić

Sažetak

Prikazane su osnovne značajke paneuropskog željezničkog koridora X. Opisano je sadašnje toga koridora, a također i njegovi i razvojni planovi. Istaknute su aktivnosti koje poduzima Tajništvo za tehnička pitanja koridora X i njegovi planirani ciljevi. Prikazane su tehničke karakteristike koridora, a također i opće karakteristike prometa tim koridorom. Gospodarski interes Hrvatske za revitalizaciju toga koridora istaknut je kao važan dio razvojnog plana Hrvatskih željeznica.

Ključne riječi
razvojne odrednice, tehničke karakteristike, opće karakteristike, gospodarski interes, paneuropski željeznički koridor X

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lalić, D.: Razvojne odrednice paneuropskog željezničkog koridora X, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 4

ILI:

Lalić, D. (2003). Razvojne odrednice paneuropskog željezničkog koridora X, GRAĐEVINAR, 55 (4)
Autori:

Dean Lalić
Hrvatske željeznice