Arhiva

UDK: 625.71.001.4:656.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza osjetljivosti parametara simulacijskog modela CORSIM

Deana Breški, Dražen Cvitanić, Ivan Lovrić

Sažetak

Ističe se važnost računala za simulaciju odvijanja prometnih tokova. Ukratko je opisan mikroskopski simulacijski model CORSIM te su prikazani rezultati analize osjetljivosti određenih ulaznih parametara koji se upotrebljavaju pri analizi učinkovitosti semaforiziranih raskrižja. Dobiveni rezultati upozoravaju na utjecaj pojedinog parametra na procjenu prosječnog zakašnjenja po vozilu te koji od njih je potrebno kalibrirati s obzirom na lokalne uvjete odvijanja prometnog toka.

Ključne riječi
parametri modela, prometni tok, analiza osjetljivost, semaforizirano raskrižje, simulacijski model CORSIM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Breški, D., Cvitanić, D., Lovrić, I.: Analiza osjetljivosti parametara simulacijskog modela CORSIM, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 7

ILI:

Breški, D., Cvitanić, D., Lovrić, I. (2006). Analiza osjetljivosti parametara simulacijskog modela CORSIM, GRAĐEVINAR, 58 (7)
Autori:
Breski Deana
Deana Breški
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Cvitanic Drazen
Dražen Cvitanić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
ilovric WEB
Ivan Lovrić
Sveučilište u Mostaru,
Građevinski fakultet