Arhiva

UDK: 624.012.4:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Numerički model proračuna širina pukotina betonskih elemenata

Jure Radnić, Lada Markota, Alen Harapin

Sažetak

Prikazan je opći model proračuna širina pukotina klasično armiranih, prednapetih i spregnutih betonskih elemenata opterećenih na savijanje. Presjeci mogu biti proizvoljnog oblika, s proizvoljnim položajem armature i ekscentrične vanjske sile, te s mogućnošću sprezanja u više faza. Izloženi model i razvijeni proračunski program CW testirani su na rezultatima provedenih eksperimentalnih ispitivanja armiranobetonskih elemenata opterećenih na čisto savijanje i centrični vlak.

Ključne riječi
eksperimentalna provjera, numerički model, širina pukotina, razmak pukotina, proizvoljni poprečni presjek, proklizavanje armature, betonski element

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Markota, L., Harapin, A.: Numerički model proračuna širina pukotina betonskih elemenata, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 6

ILI:

Radnić, J., Markota, L., Harapin, A. (2003). Numerički model proračuna širina pukotina betonskih elemenata, GRAĐEVINAR, 55 (6)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Lada Markota
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije