Arhiva

UDK: 624.012.45:624.072.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani savijanjem

Marijan Skazlić, Ivan Tomičić

Sažetak

U radu je prikazan skup znanja o svojstvima, tehnologiji i strukturi betona visokih čvrstoća. Analizirani su bitni parametri potrebni za proračun nosivih, duktilnih i uporabivih armiranobetonskih elemenata od takvih betona naprezanih na savijanje s uzdužnom silom ili bez te sile. To su računski dijagram tlačnih naprezanja, duktilnost, progib i ograničenje širine pukotina. Rezultati su uspoređeni s betonima normalne čvrstoće. Preporučuje se uporaba betona visokih čvrstoća.

Ključne riječi
armiranobetonski elementi, duktilnost, savijanje, beton visokih čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Tomičić, I.: Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani savijanjem, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 8

ILI:

Skazlić, M., Tomičić, I. (2006). Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani savijanjem, GRAĐEVINAR, 58 (8)
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet