Arhiva

UDK: 624.2.011.1:625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pješački drveni most u Trogiru

Alen Harapin, Marija Smilović, Jure Radnić

Sažetak

Prikazano je rješenje pješačkog drvenog mosta preko kanala Foša u Trogiru kojim ga se nastojalo uklopiti u ambijent grada. Montažno-demontažnu rasponsku konstrukciju mosta tvore dva dvozglobna drvena luka raspona 25 m. Lukovi su povezani poprečnim gredama, iznad kojih je izvedena dvoslojna križna daščana podloga. Svi su dijelovi rasponskog sklopa izvedeni iz masivne hrastovine. Spojna sredstva su vijci i moždanici. Ispod mosta moguć je prolaz plovila visine do 4,5 m.

Ključne riječi
hrastovina, drveni most, dvozglobni drveni luk, križna daščana podloga

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Harapin, A., Smilović, M., Radnić, J.: Pješački drveni most u Trogiru, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 4

ILI:

Harapin, A., Smilović, M., Radnić, J. (2007). Pješački drveni most u Trogiru, GRAĐEVINAR, 59 (4)
Autori:
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smilovic Marija
Marija Smilović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije