Arhiva

UDK: 624.074.6:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje priključka nosač-stup prema Eurokodu 3

Darko Dujmović, Davor Skejić, Boris Androić

Sažetak

Razmatra se modeliranje priključaka između nosača i stupova uvažavajući njihovo stvarno ponašanje opisano Mj-f krivuljom. Prvo su općenita razmatranja o novoj filozofiji proračuna priključaka, prema Eurokodu 3. Zatim se opisuje metoda komponenata kao analitička metoda karakterizacije priključaka. Identificirane su i obrađene komponente koje čine priključak nosača i stupa u vijčanoj izvedbi. Primjena opisanog modeliranja pokazana je posebno razvijenim kompjutorskim programom CoP.

Ključne riječi
modeliranje, metoda komponenata, vijčana izvedba, primjena novog postupka, priključak nosač-stup

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dujmović, D., Skejić, D., Androić, B.: Modeliranje priključka nosač-stup prema Eurokodu 3, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 7

ILI:

Dujmović, D., Skejić, D., Androić, B. (2003). Modeliranje priključka nosač-stup prema Eurokodu 3, GRAĐEVINAR, 55 (7)
Autori:
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske