Arhiva

UDK: 666.97.031.3001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza pora u betonu - međulaboratorijska ispitivanja

Dunja Mikulić, Ivan Gabrijel, Ana Hranilović Trubić, Srđan Uzelac

Sažetak

U radu su prikazani i analizirani rezultati ispitivanja karakteristika zračnih pora u svježem i očvrsnulom betonu. U svježem betonu ispitivanja su provedena tlačnom metodom pomoću porometra i analizom zračnih pora uređajem Air void analyzer. Na očvrsnulom betonu pore su analizirane mikroskopskom analizom, uređajem pod nazivom RapidAir 457. Mjerene karakteristike zračnih pora su: ukupna količina, faktor razmaka i specifična površina. Uspoređeni su rezultati iz dva laboratorija.

Ključne riječi
pore u betonu, svježi beton, očvrsli beton, tlačna metoda, mikroskopska analiza, beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mikulić, D., Gabrijel, I., Trubić, A. H., Uzelac, S.: Analiza pora u betonu - međulaboratorijska ispitivanja, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 5

ILI:

Mikulić, D., Gabrijel, I., Trubić, A. H., Uzelac, S. (2007). Analiza pora u betonu - međulaboratorijska ispitivanja, GRAĐEVINAR, 59 (5)
Autori:

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ivan Gabrijel
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ana Hranilović Trubić
Institut IGH d.d.

Srđan Uzelac
Institut IGH d.d.