Arhiva

UDK: 68.008 (094.5)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi Zakon o gradnji

Lino Fučić

Sažetak

U uvodu su navedene osnovne novine koje donosi novi Zakon o gradnji. Objašnjavaju se: postupci koji prethode građenju građevine, novosti koje se tiču osoba vezanih za primjenu Zakona, pravo jedinica lokalne samouprave da sudjeluju kao stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole na odgovarajućem području, odredbe koje se odnose na osobe s invaliditetom i dr. Posebno su istaknute odredbe Zakona kojima se usklađuju hrvatski propisi s odgovarajućim propisima Europske unije.

Ključne riječi
novine u Zakonu, građenje, građevinska dozvola, jedinica lokalne samouprave , Zakon o gradnji

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L.: Novi Zakon o gradnji , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 12

ILI:

Fučić, L. (2003). Novi Zakon o gradnji , GRAĐEVINAR, 55 (12)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak