Arhiva

UDK: 627.11.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun difuzije vodene pare programom Toplina 2000

Krešimir Plander

Sažetak

Prikazuje se proračun prolaza topline i difuzije vodene pare kroz građevinske konstrukcije pomoću računalskog programa Toplina 2000 baziranog na Glaserovoj iterativnoj metodi. Rezultati su prikazani tablično i grafikonima. Upućuje se na ono što se događa u Europi i širim međunarodnim okvirima kada se radi o ovom području. Modeliranje problema građevne fizike koji se odnose na difuziju vodene pare kroz porozne materijale radi se sa svrhom racionalnog postupanja s energijom.

Ključne riječi
difuzija, građevinska konstrukcija, proračun, program Toplina 2000, energija, vodena para

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Plander, K.: Proračun difuzije vodene pare programom Toplina 2000, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 2

ILI:

Plander, K. (2000). Proračun difuzije vodene pare programom Toplina 2000, GRAĐEVINAR, 52 (2)
Autori:

Krešimir Plander
Hrvatska elektroprivreda d.d.