Arhiva

UDK: 624.192.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projektno rješenje tunela „Jurin kuk“

Alen Harapin, Tatjana Bojanić, Davor Bojanić

Sažetak

U članku je prikazan i obrazložen glavni projekt tunela „Jurin kuk“ koji se nalazi u sklopu županijske ceste, na dionici Gata – Zvečanje u zaleđu Omiša. Opisane su osnovne prometne i geometrijske karakteristike tunela. Prikazano je projektno rješenje i komentirana šira problematika izgradnje tunela. Geološke i geotehničke karakteristike terena također su prikazane, a posebno karakteristike stjenske mase i način iskopa i podgrade te usvojena geotehnička i građevinska rješenja.

Ključne riječi
iskop, projektno rješenje, geometrijske karakteristike, tunel „Jurin kuk“, prometne karakteristike, stjenska masa, podgrade

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Harapin, A., Bojanić, T., Bojanić, D.: Projektno rješenje tunela „Jurin kuk“, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 5

ILI:

Harapin, A., Bojanić, T., Bojanić, D. (2007). Projektno rješenje tunela „Jurin kuk“, GRAĐEVINAR, 59 (5)
Autori:
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Tatjana Bojanić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-Arhitektonski fakultet

Davor Bojanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije