Arhiva

UDK: 624.21.014.2:620.178.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pouzdanost čeličnih željezničkih mostova iz aspekta umora

Boris Androić, Darko Dujmović, Davor Skejić

Sažetak

Prikazana je analiza pouzdanosti čeličnih željezničkih mostova iz aspekta umora. Istaknute su prednosti primjene probabilističkog pristupa u odnosu na deterministički pristup. Izračunane su statističke vrijednosti baznih varijabli. Posebno je razmatrana bazna varijabla oštećenja koja je poznata pod nazivom Minerov koeficijent. Formirana je jednadžba graničnog stanja. Indeks pouzdanosti proračunan je za sedam karakterističnih detalja željezničkih mostova na pruzi Zagreb – Rijeka.

Ključne riječi
trajnost, umor, pouzdanost, indeks pouzdanosti, probabilistički pristup, bazne varijable, željeznički mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Dujmović, D., Skejić, D.: Pouzdanost čeličnih željezničkih mostova iz aspekta umora, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 4

ILI:

Androić, B., Dujmović, D., Skejić, D. (2004). Pouzdanost čeličnih željezničkih mostova iz aspekta umora, GRAĐEVINAR, 56 (4)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet