Arhiva

UDK: 624.072.2001.8:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračun saćastih nosača prema Eurokodu 3

Ivica Džeba, Boris Androić, Višnja Tkalčević

Sažetak

Razmatrani su saćasti nosači kao alternativa punostijenim nosačima na velikim rasponima. Opisana su novija istraživanja i mogući načini otkazivanja takvih konstrukcijskih elemenata. U radu je prikazan proračun takvih nosača prema normi Eurokod 3, a dobiveni rezultati uspoređuju se s normom DIN koja se rabila u nas. Na temelju provedenih parametarskih analiza upozoreno je na područje ekonomične primjene saćastih nosača s obzirom na njihove relativne vitkosti i veličine otvora.

Ključne riječi
proračun, dimenzioniranje, Eurokod 3, saćasti nosač, otpornost na savijanje, norma DIN

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Džeba, I., Androić, B., Tkalčević, V.: Proračun saćastih nosača prema Eurokodu 3, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 9

ILI:

Džeba, I., Androić, B., Tkalčević, V. (2006). Proračun saćastih nosača prema Eurokodu 3, GRAĐEVINAR, 58 (9)
Autori:
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

Višnja Tkalčević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet