Arhiva

UDK: 624.072/073:624.012.45.001.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje greda i ploča armiranih šipkama od PAV-a

Tomislav Kišiček, Zorislav Sorić, Mladenko Rak

Sažetak

Opisano je eksperimentalno ispitivanje betonskih greda i ploča armiranih šipkama od polimera armiranog vlaknima (PAV). Rabljena su dva tipa šipaka: šipke od staklenih i šipke od ugljičnih vlakana. Izrađene su tri serije uzoraka greda različito armiranih i dvije serije uzoraka ploča također armiranih na dva različita načina. Od ukupno pet serija svaka je imala tri uzorka, prvi je ispitivan u ciklusima opterećenje-rasterećenje do sloma, a druga dva su ispitivana monotono do sloma.

Ključne riječi
polimer armiran vlaknima (PAV), ispitivanje, progibi, greda, pukotine, ploča, šipke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kišiček, T., Sorić, Z., Rak, M.: Ispitivanje greda i ploča armiranih šipkama od PAV-a, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 7

ILI:

Kišiček, T., Sorić, Z., Rak, M. (2007). Ispitivanje greda i ploča armiranih šipkama od PAV-a, GRAĐEVINAR, 59 (7)
Autori:
Kiisicek WEB
Tomislav Kišiček
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet