Arhiva

UDK: 624.6.004.68(436)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Most Donaustadtbrücke u Beču

Gerald Foller

Sažetak

Zbog izgradnje hidroelektrane Freudenau u Beču trebalo je podići nekoliko mostova preko Dunava. Za održanje prometa tijekom podizanja mosta Praterbrücke (A23) bila je neophodna izgradnja mosta Donaustadtbrücke. Za ovješeni most su za vrijeme njegovog trajanja predviđene sasvim različite vrste korištenja. Najprije je korišten kao dvotračni cestovni most, a od 2006. pregrađuje se u most za metro. Udvostručenjem kosih zatega most se osposobljava za prihvat većih opterećenja.

Ključne riječi
ovješeni most, cestovni most, most Donaustadtbrücke, most Praterbrücke, Dunav, most za metro

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Foller, G.: Most Donaustadtbrücke u Beču, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 12

ILI:

Foller, G. (2006). Most Donaustadtbrücke u Beču, GRAĐEVINAR, 58 (12)
Autori:

Gerald Foller
Inženjerski biro A. Pauser