Arhiva

UDK: 624.21.09-624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dinamički proračun konstrukcija na viskoelastičnim ležajevima

Želimir Šimunić, Ana Dolanjski

Sažetak

Prikazane su osnovne teorijske i eksperimentalne podloge za uporabu viskoelastičnih ležajeva u vibracijskoj i potresnoj izolaciji građevina. Ponuđene su smjernice za projektiranje i uvjeti primjene. Na temelju vlastitih dugogodišnjih istraživanja autor preporučuje suradnju projektanata i proizvođača ležajeva kao optimalni uvjet za uspješnu primjenu tih proizvoda. Analizom krivulje histereze pokazano je kako se kontroliraju dinamička svojstva elastomernih ležajeva.

Ključne riječi
dinamički proračun, projektiranje, vibracije, potres, izolacija, viskoelastični ležaj, elastomerni ležajevi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimunić, Ž., Dolanjski, A.: Dinamički proračun konstrukcija na viskoelastičnim ležajevima, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 10

ILI:

Šimunić, Ž., Dolanjski, A. (2007). Dinamički proračun konstrukcija na viskoelastičnim ležajevima, GRAĐEVINAR, 59 (10)
Autori:

Želimir Šimunić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ana Dolanjski
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet